FORMÁLNÍ PRAVIDLA

 1. Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
 2. Návrh může podat občan/spolek, který má bydliště/sídlo na Praze 5
 3. Minimální věk navrhovatele je stanoven na 18 let
 4. Návrh bude podáván vždy elektronicky i listině
  • elektronická adresa: formulář lze vyplnit přímo na stránkách, sekce: projekty nebo ho můžete zaslat na emailovou adresu karolina.preislerova@praha5.cz
  • listinná adresa: podatelna ÚMČ, Náměstí 14. října 4, Praha 5, obálku prosím označit „Participativní rozpočet – OKI“
 5. Návrh bude splňovat obsahová pravidla (viz níže)
 6. Projekt podává navrhovatel spolu s minimálně 5 podporovateli (občany MČ), kteří k návrhu připojí své nacionále a podpisy (tzn. 1 + 5)
 7. Maximální částka na projekt je stanovena na 1.000.000,- Kč (vč. DPH)
 8. Projekt musí být realizován na pozemcích, vlastnících MČ Praha 5 či na pozemcích Hl. města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 5
 9. Projekt musí mít multifunkční ambici, tj. nezaměřovat se na příliš úzkou skupinu obyvatel
 10. Termín realizace projektů je stanoven na rok 2017 s možným přenosem do roku následujícího (zejména kvůli technické realizaci některých projektů)
 11. Musí být dodržena podmínka participativního rozpočtu, tj. opakovatelnost (predikce vyhlášení dalšího ročníku PaRoz – říjen/listopad 2017)
 12. Navrhovatel je srozuměn s tím, že ve spolupráci s koordinátorem participativního rozpočtu bude svůj projekt prezentovat na veřejných setkáních s obyvateli MČ Praha 5
 13. Schválený projekt bude realizován pouze v případě, že ve veřejném hlasování obdrží minimálně 70% kladných hlasů a tedy méně než 30% záporných hlasů

 

OBSAHOVÁ FORMÁLNOST NÁVRHŮ

 1. Název projektu
 2. Uvedení lokality, které se návrh týká
 3. Dodržení tematického rámce navrhovaných projektů, tj.:
  • veřejný prostor (například prvková infrastruktura veřejné zeleně, parků apod.)
  • sportoviště (prvky, zvelebení stávajících sportovních ploch, realizovatelné nové projekty) - investiční charakter
  • volnočasové investiční prvky (například dětská hřiště apod.)
  • zeleň včetně komunitních zahrad apod.
  • odpady (například separační kontejnery v poddimenzovaných lokalitách)
 4. Odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny)
 5. Fotodokumentace stávajícího stavu
 6. Shrnutí návrhu do 1800 znaků včetně mezer (normostrana) + vítané grafické přílohy
 7. Prostorová lokalizace návrhu (nákres apod.)
 8. Finanční náročnost, předběžný rozpočet
 9. Předpokládané roční provozní náklady nesmí přesáhnut 25% finančních prostředků na realizaci (udržitelnost projektu)
 10. Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, kontaktní telefon, emailová a korespondenční adresa)